Kirken

Skibet og koret er opført i romansk stil af granitkvadre. Kirken blev indviet af biskop Kettel i 1180.

Forud herfor mener man at der på stedet lå en trækirke der var opført omkring 1050.
Kirken har tilhørt Øm kloster. I 1648 blev Vosnæsgård og kirken solgt til stiftamtmand, gehejmeråd Erik Rosenkrantz. I 1915 overgik kirken til "Skødstrup Menigheds administration." I senmiddelalderen blev skibet forlænget i vestlig retning.

Kirken har oprindelig haft fladt loft, men i sidste halvdel af 1400-tallet blev hvælvene indmuret.
I slutningen af 1800-tallet fremkom spor af kalkmalerier. Ornamenteringen stammer fra tiden omkring 1500.

Tårnet blev opført mellem 1450-1480 af røde munkesten. I tårnet hænger kirkens tre klokker. Den største og yngste er fra 1903. Den mellemste og ældste er fra 1613, mens den mindste er fra 1758.

Våbenhuset kom til i 1450 og er ligeledes bygget af røde munkesten. Det dækker over den oprindelige syddør, hvis portal er bevaret. Det er en "rundstavs-portal." Disse findes især på Djursland og omkring Randers.

I våbenhuset er opstillet en gammel romansk gravsten, som indtil 1886 har været brugt som trædesten i våbenhuset ind til kirken.

På våbenhusets gavl findes et solur, som blev skænket til kirken i 1648 af Anders Pedersen fra Skæring Munkegård.

Som kirkens står i dag, er der plads til 200 personer.