Du er her: 

Offentliggørelse af Skødstrup Menighedsråds nyvalgte medlemmer:

Valgt til Menighedsrådet (angivet i alfabetisk rækkefølge): 

Alice Irene Iversen 

Annalise Thomsen 

Anna-Marie Bundsgaard (kontaktperson)

Birgit Svenningsen (formand)

Camilla Hoier Adamsen 

Finn Liboriussen 

Hans-Georg Christensen (kasserer)

Hartvig Bjerrum (næstformand)

Jens Otto Bruun-Madsen 

Jesper Riedel Voetmann 

Mogens Jensen

Peter Bak Madsen (kirkeværge)

Solveig Houe Viftrup 

 

Følgende er valgt som Stedfortrædere (angivet i alfabetisk rækkefølge):

Alice Bryder Pedersen 

Tove Margrethe Kristensen

 

 

 


Hvad laver man i Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet?

Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet, som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer og af sognets præster, der automatisk indgår i rådet. 

Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke.

Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken – meditation, koncerter, drop-in dåb og bryllup, legestue, flygtningecafé, voksenundervisning, sorggrupper, ungdomsgudstjenester eller noget helt andet, mulighederne er mange. Tilsammen bestemmer menighedsrådet, hvad deres kirke skal.

Et menighedsråd vælges som udgangspunkt for en fireårig periode og består af i Skødstrup Sogn af 13 medlemmer foruden sognets præster.

Menighedsrådets opgaver spænder bredt og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens arbejde og berører alt fra lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde.

I tilfælde af at en ny præst skal ansættes, har et menighedsråd til opgave at udpege den præst, man ønsker at ansætte, hvorefter Kirkeministeriet fungerer som arbejdsgiver for præsten.

Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med dine potentialer ved at vide, hvilken funktion du bedst kan udfylde og dermed bidrage til at samspillet om helheden i arbejdet varetages på bedst mulige måde.

Menighedsrådsarbejdet kan være en god læreplads i kommunikation og debat, ledelse og samarbejde, økonomistyring og sagsbehandling med meget mere.

Men hvem gør hvad i menighedsrådet?

Lysten til at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke, er drivkraften for mange menighedsrådsmedlemmer.

Menighedsrådsarbejdet er frivilligt, og som menighedsrådsmedlem indgår du i et værdifuldt fællesskab og aktivt bestyrelsesarbejde, hvor du får et bredt netværk, som samtidig giver dig mulighed for at bringe dine kompetencer og interesser i spil i lokalsamfundet. 

Men hvilke opgaver udfører de forskellige roller i menighedsrådet?

Og hvilken rolle ser du dig selv i, og hvor vil du kunne bidrage med dine kompetencer, erfaring og engagement? 

Klik på titlerne herunder og læs mere om de enkelte roller:

Formand og næstformand

Som formand for menighedsrådet er det vigtigt, at du kan bevare overblikket, er struktureret og kan lede møder, forhandlinger og afstemninger.

Og så skal du sørge for, at de vedtagne beslutninger udføres.

Som formand er du menighedsrådets primære ”ambassadør”.

Kirkeværgen

 Har du lysten og evnerne til at tage vare på en historisk kulturinstitution med ånd?

Som kirkeværge har du ansvaret for, at der føres dagligt tilsyn med kirkens bygninger og at der bliver værnet om kirkens kulturværdier.

Arbejdsopgaverne kan bestå af: opfølgning på bygningens vedligeholdelsesplan, indhentning af tilbud, styring af budget og tidsplan for bygningsopgaver og ajourføre kirkens forsikringer og anmelde forsikringsskader til Folkekirkens Forsikringsenhed.

Det er et plus, hvis du har en byggefaglig baggrund, eller erfaring med projektstyring, men ikke et krav.

Udvalgsarbejde

At være i menighedsrådet er en gratis adgang til et stort netværk og fællesskab - i sognehuset, til menighedsrådsmøderne, i udvalgsarbejdet, til gudstjenester og i mødet med personalet og indbyggere i sognet.

At indgå i forskellige udvalg er en stor del af menighedsrådsarbejdet og det spiller en stor rolle i oplevelsen og forståelsen af helheden og kompleksiteten i organisationen. 

 

Kontaktperson

Som kontaktperson i menighedsrådet skal du varetage arbejdsgiverfunktionen overfor de ansatte i kirken, dog ikke overfor præsterne.

Erfaring med personaleledelse er et plus, da man skal fungere som bindeled og koordinator mellem menighedsrådet, de ansatte og præsterne.

Besidder du styrker som engagement, beslutningskraft og samarbejde?

Og er du optaget af at skabe motivation og trivsel for både gruppen og individet?

Kan du agere i konflikthåndtering og har du øje for processen og individet samtidig? 

Kasseren

Kan du lide tal, budgetter og faste deadlines? 

Som kasserer i menighedsrådet sidder du med ansvaret for tilsynet med kirkens økonomi. 

Har du erfaring med bogføring?

Og kan du skabe overblik over budget, kvartalsrapporter, lønudgifter og årsbudgettet?

Regnskabskompetencer er et plus, men er du struktureret, har en analytisk tilgang og et godt overblik, er effektiv, detaljeorienteret og gerne med en sund forretningsforståelse, er opgaven som kasserer måske noget for dig.